Mesurament / Indicadors

Sense un mesurament precís, la millora continua sent difícil d'aconseguir.

Mesurar els indicadors de sostenibilitat és crucial per a monitorar el progrés, identificar àrees de millora, prendre decisions basades en dades i, en última instància, garantir l'èxit comercial i ambiental a llarg termini.

Quantitatiu

Els indicadors quantitatius de sostenibilitat proporcionen dades numèriques mesurables per a avaluar l'acompliment ambiental, social i econòmic, la qual cosa permet avaluacions i comparacions objectives.

Qualitatiu

Els indicadors qualitatius de sostenibilitat ofereixen informació descriptiva i no numèrica sobre els aspectes ambientals, socials i econòmics, capturant percepcions i experiències subjectives.

Multidimensional

Els indicadors de sostenibilitat multidimensionals abasten factors ambientals, socials i econòmics, la qual cosa proporciona una perspectiva holística per a avaluacions integrals de sostenibilitat i presa de decisions.

Indicadors

Mesurar, millorar, aconseguir objectius.

Els indicadors de sostenibilitat són vitals per a monitorar el progrés, informar decisions, impulsar la rendició de comptes i mostrar el compromís amb la responsabilitat ambiental i social a llarg termini.

Seguiment del progrés.
Els indicadors proporcionen dades mesurables, la qual cosa permet a les organitzacions avaluar el seu acompliment i identificar àrees de millora.
Presa de decisions informada.
Les mètriques de sostenibilitat quantificables guien les decisions basades en dades, la qual cosa garanteix una assignació efectiva de recursos i ajustos d'estratègia.
Presa de decisions informada.
Les mètriques de sostenibilitat quantificables guien les decisions basades en dades, la qual cosa garanteix una assignació efectiva de recursos i ajustos d'estratègia.
Back2blu overview

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns